همکاری با ما /معرفی مجله

بررسی اعتبار سنجی مجلات علمی

نتایج جستجو

مشخصات مجله

پژوهش های گیاهی
زبان انتشار : فارسی و انگلیسی
درجه علمی : علمی پژوهشی
مدیر مسئول : حسن ابراهیم زاده
صاحب امتیاز : انجمن زیست شناسی ایران
اعضاء هیئت تحریریه : حسن ابراهیم زاده , عبدالکریم چهرگانی راد , علی اصغر معصومی , محسن شریفی , نادر چاپارزاده , منصور افشار محمدیان , فرخنده رضانژاد , شاهین زارع , هما رجایی , خسرو ثاقب طالبی , حمید اجتهادی , جواد قرشی الحسینی , محمد رضا رحیمی نژاد , شاهرخ کاظم پور اوصالو,
2383-2592
2383-2606
: لینک وب سایت : 021-88310033 : -
مختصری در مورد مجله

نشریه «پژوهشهای گیاهی» نشریه ای علمی-پژوهشی است که به هر دو زبان فارسی و انگلیسی اقدام به چاپ مقاله می نماید. این نشریه هر سه ماه یکبار منتشر می شود و مقاله هایی را به چاپ می رساند که حاوی نتایج پژوهش های بنیادی و کاربردی در حوزه های مختلف علوم زیست شناسی گیاهی باشد. مولفین محترم دقت نمایند که مقالات ارسالی به این نشریه نباید تمام یا بخشی از آن قبلاً در نشریه دیگر (داخلی یا خارجی) چاپ شده و یا هم زمان به نشریات دیگر ارسال شده باشد. 

مدیر مسئول
حسن ابراهیم زاده
حسن ابراهیم زاده
درجه علمی : استاد
پست الکترونیک : ebizadeh@khayam.ac.ir
دانشگاه : دانشگاه تهران
H-Index Scopus : 0
H-Index Scholar : -
سردبیر
عبدالکریم چهرگانی راد
عبدالکریم چهرگانی راد
درجه علمی : استاد
پست الکترونیک : chehregani@basu.ac.ir
دانشگاه : دانشگاه بوعلی سینا همدان
H-Index Scopus : 2
H-Index Scholar : -
اعضاء هیئت تحریریه
شاهین زارع
شاهین زارع
درجه علمی : استاد
پست الکترونیک : zare@khayam.ac.ir
دانشگاه : دانشگاه تهران
H-Index Scopus : 18
H-Index Scholar : 22
محسن شریفی
محسن شریفی
درجه علمی : دانشیار
پست الکترونیک : asharifi@modares.ac.ir
دانشگاه : دانشگاه تربیت مدرس
H-Index Scopus : 13
H-Index Scholar : 17
شاهرخ کاظم پور اوصالو
شاهرخ کاظم پور اوصالو
درجه علمی : استاد
پست الکترونیک : osaloo@modares.ac.ir
دانشگاه : دانشگاه تربیت مدرس
H-Index Scopus : 12
H-Index Scholar : 15
نادر چاپارزاده
نادر چاپارزاده
درجه علمی : استاد
پست الکترونیک : nchapar@azaruniv.ac.ir
دانشگاه : دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
H-Index Scopus : 11
H-Index Scholar : 14
علی اصغر معصومی
علی اصغر معصومی
درجه علمی : استاد
پست الکترونیک : maasoumi@rifr-ac.ir
دانشگاه : موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع
H-Index Scopus : 10
H-Index Scholar : 18
محمد رضا رحیمی نژاد
محمد رضا رحیمی نژاد
درجه علمی : استاد
پست الکترونیک : rahimi@iu.ac.ir
دانشگاه : دانشگاه اصفهان
H-Index Scopus : 9
H-Index Scholar : 12
خسرو ثاقب طالبی
خسرو ثاقب طالبی
درجه علمی : دانشیار
پست الکترونیک : saghebtalebi@rifr-ac.ir
دانشگاه : موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع
H-Index Scopus : 7
H-Index Scholar : 10
حمید اجتهادی
حمید اجتهادی
درجه علمی : استاد
پست الکترونیک : hejtehadi@um.ac.ir
دانشگاه : دانشگاه فردوسی مشهد
H-Index Scopus : 3
H-Index Scholar : 10
هما رجایی
هما رجایی
درجه علمی : دانشیار
پست الکترونیک : hrajaei@susc.ac.ir
دانشگاه : دانشگاه شیراز
H-Index Scopus : 3
H-Index Scholar : -
منصور افشار محمدیان
منصور افشار محمدیان
درجه علمی : دانشیار
پست الکترونیک : afshar@guilan.ac.ir
دانشگاه : دانشگاه گیلان
H-Index Scopus : 2
H-Index Scholar : 6