همکاری با ما /معرفی مجله

بررسی اعتبار سنجی مجلات علمی

نتایج جستجو
مینا سلیم
مینا سلیم
درجه علمی : استادیار
پست الکترونیک : m.salim@tabrizu.ac.ir
دانشگاه : دانشگاه تبریز
H-Index Scopus : 2
H-Index scholar : 3
هادی صوفی
هادی صوفی
درجه علمی : استادیار
پست الکترونیک : h.soofi@tabrizu.ac.ir
دانشگاه : دانشگاه تبریز
H-Index Scopus : 2
H-Index scholar : 2
منصور افشار محمدیان
منصور افشار محمدیان
درجه علمی : دانشیار
پست الکترونیک : afshar@guilan.ac.ir
دانشگاه : دانشگاه گیلان
H-Index Scopus : 2
H-Index scholar : 6
عبدالکریم چهرگانی راد
عبدالکریم چهرگانی راد
درجه علمی : استاد
پست الکترونیک : chehregani@basu.ac.ir
دانشگاه : دانشگاه بوعلی سینا همدان
H-Index Scopus : 2
H-Index scholar : -
A.M. Alomran
A.M. Alomran
درجه علمی : استاد
پست الکترونیک : rasoul@ksu.edu.sa
دانشگاه : King Saud University
H-Index Scopus : 2
H-Index scholar : 29
سعید مشگینی
سعید مشگینی
درجه علمی : استادیار
پست الکترونیک : meshgini@tabrizu.ac.ir
دانشگاه : دانشگاه تبریز
H-Index Scopus : 1
H-Index scholar : 3
محمود محصل فقهی
محمود محصل فقهی
درجه علمی : استادیار
پست الکترونیک : mohasselfeghhi@tabrizu.ac.ir
دانشگاه : دانشگاه تبریز
H-Index Scopus : 1
H-Index scholar : -
توحید یوسفی رضایی
توحید یوسفی رضایی
درجه علمی : استادیار
پست الکترونیک : yousefi@tabrizu.ac.ir
دانشگاه : دانشگاه تبریز
H-Index Scopus : 1
H-Index scholar : 4
احمد ساعتچی
احمد ساعتچی
درجه علمی : استاد
پست الکترونیک : asaatchi@wisc.edu
دانشگاه : دانشگاه ویسکانسین مدیسون
H-Index Scopus : 0
H-Index scholar : -
جواد قرشی الحسینی
جواد قرشی الحسینی
درجه علمی : استاد
پست الکترونیک : ghorashi@mu.ac.ir
دانشگاه : دانشگاه فردوسی مشهد
H-Index Scopus : 0
H-Index scholar : -