همکاری با ما /معرفی مجله

بررسی اعتبار سنجی مجلات علمی

نتایج جستجو
محمدباقر بناءشریفیان
محمدباقر بناءشریفیان
درجه علمی : استاد
پست الکترونیک : sharifian@tabrizu.ac.ir
دانشگاه : دانشگاه تبریز
H-Index Scopus : 5
H-Index scholar : 20
فرخنده رضانژاد
فرخنده رضانژاد
درجه علمی : دانشیار
پست الکترونیک : frezanejad@uk.ac.ir
دانشگاه : دانشگاه شهید باهنر کرمان
H-Index Scopus : 5
H-Index scholar : 7
S.M. Tehrani
S.M. Tehrani
درجه علمی : دکتری
پست الکترونیک : tehranishohre@gmail.com
دانشگاه : Islamic Azad University
H-Index Scopus : 5
H-Index scholar : 5
اسکندر کشاورز علمداری
اسکندر کشاورز علمداری
درجه علمی : دانشیار
پست الکترونیک : alamdari@aut.ac.ir
دانشگاه : دانشگاه امیر کبیر
H-Index Scopus : 4
H-Index scholar : 17
نقی رستمی
نقی رستمی
درجه علمی : استادیار
پست الکترونیک : n-rostami@tabrizu.ac.ir
دانشگاه : دانشگاه تبریز
H-Index Scopus : 4
H-Index scholar : 5
V. Vasileva
V. Vasileva
درجه علمی : دانشیار
پست الکترونیک : viliana.vasileva@gmail.com
دانشگاه : Department of Technology and Ecology of Forage Crops, 89 General Vladimir Vazov Str
H-Index Scopus : 4
H-Index scholar : 10
دانشیار
دانشیار
درجه علمی : دانشیار
پست الکترونیک : esmaili@um.ac.ir
دانشگاه : علمی ترویجی
H-Index Scopus : 3
H-Index scholar : 4
حمید اجتهادی
حمید اجتهادی
درجه علمی : استاد
پست الکترونیک : hejtehadi@um.ac.ir
دانشگاه : دانشگاه فردوسی مشهد
H-Index Scopus : 3
H-Index scholar : 10
هما رجایی
هما رجایی
درجه علمی : دانشیار
پست الکترونیک : hrajaei@susc.ac.ir
دانشگاه : دانشگاه شیراز
H-Index Scopus : 3
H-Index scholar : -
لیلی فرزین‌وش
لیلی فرزین‌وش
درجه علمی : استادیار
پست الکترونیک : l.farzinvash@tabrizu.ac.ir
دانشگاه : دانشگاه تبریز
H-Index Scopus : 3
H-Index scholar : 4