همکاری با ما /معرفی مجله

بررسی اعتبار سنجی مجلات علمی

نتایج جستجو
مرتضي زندرحيمي
مرتضي زندرحيمي
درجه علمی : استاد
پست الکترونیک : m.zandrahimi@uk.ac.ir
دانشگاه : شهید باهنر کرمان
H-Index Scopus : 12
H-Index scholar : 14
سعید کرباسی
سعید کرباسی
درجه علمی : استاد
پست الکترونیک : karbasi@med.mui.ac.ir
دانشگاه : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
H-Index Scopus : 12
H-Index scholar : 15
شاهرخ کاظم پور اوصالو
شاهرخ کاظم پور اوصالو
درجه علمی : استاد
پست الکترونیک : osaloo@modares.ac.ir
دانشگاه : دانشگاه تربیت مدرس
H-Index Scopus : 12
H-Index scholar : 15
سهراب خان‌محمدی
سهراب خان‌محمدی
درجه علمی : استاد
پست الکترونیک : khan@tabrizu.ac.ir
دانشگاه : دانشگاه تبریز
H-Index Scopus : 11
H-Index scholar : 14
نادر چاپارزاده
نادر چاپارزاده
درجه علمی : استاد
پست الکترونیک : nchapar@azaruniv.ac.ir
دانشگاه : دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
H-Index Scopus : 11
H-Index scholar : 14
لیلی محمدخانلی
لیلی محمدخانلی
درجه علمی : دانشیار
پست الکترونیک : l-khanli@tabrizu.ac.ir
دانشگاه : دانشگاه تبریز
H-Index Scopus : 11
H-Index scholar : 11
F.N. Sadooni
F.N. Sadooni
درجه علمی : استاد
پست الکترونیک : fsadooni@gmail.com
دانشگاه : Qatar University
H-Index Scopus : 11
H-Index scholar : 20
D. Sanchez-Mata
D. Sanchez-Mata
درجه علمی : استاد
پست الکترونیک : dsmata@farm.ucm.es
دانشگاه : Complutense University of Madrid
H-Index Scopus : 11
H-Index scholar : 13
مهرداد طرفدار حق
مهرداد طرفدار حق
درجه علمی : استاد
پست الکترونیک : tarafdar@tabrizu.ac.ir
دانشگاه : دانشگاه تبریز
H-Index Scopus : 10
H-Index scholar : 28
علی اصغر معصومی
علی اصغر معصومی
درجه علمی : استاد
پست الکترونیک : maasoumi@rifr-ac.ir
دانشگاه : موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع
H-Index Scopus : 10
H-Index scholar : 18