همکاری با ما /معرفی مجله

بررسی اعتبار سنجی مجلات علمی

نتایج جستجو
پروفسور جعفر نوری
پروفسور جعفر نوری
درجه علمی : استاد
پست الکترونیک : jnouri@tums.ac.ir
دانشگاه : علوم پزشکی دانشگاه تهران
H-Index Scopus : 20
H-Index scholar : 25
علی خاکی صدیق
علی خاکی صدیق
درجه علمی : استاد
پست الکترونیک : sedigh@kntu.ac.ir
دانشگاه : دانشگاه صنعتی خواجه‌نصیرالدین طوسی
H-Index Scopus : 19
H-Index scholar : 23
محمدکاظم مروج فرشی
محمدکاظم مروج فرشی
درجه علمی : استاد
پست الکترونیک : moravvej@modares.ac.ir
دانشگاه : دانشگاه تربیت مدرس
H-Index Scopus : 18
H-Index scholar : 19
شاهین زارع
شاهین زارع
درجه علمی : استاد
پست الکترونیک : zare@khayam.ac.ir
دانشگاه : دانشگاه تهران
H-Index Scopus : 18
H-Index scholar : 22
B. Sen
B. Sen
درجه علمی : استاد
پست الکترونیک : 166223@tju.edu.cn
دانشگاه : Tianjin University
H-Index Scopus : 18
H-Index scholar : 18
سید هاشم اورعی میرزمانی
سید هاشم اورعی میرزمانی
درجه علمی : استاد
پست الکترونیک : oraee@sharif.edu
دانشگاه : دانشگاه صنعتی شریف
H-Index Scopus : 17
H-Index scholar : -
روح اله باقری
روح اله باقری
درجه علمی : استاد
پست الکترونیک : bagheri@cc.iut.ac.ir
دانشگاه : دانشگاه صنعتی اصفهان
H-Index Scopus : 17
H-Index scholar : 21
رضا فرجی دانا
رضا فرجی دانا
درجه علمی : استاد
پست الکترونیک : reza@ut.ac.ir
دانشگاه : دانشگاه تهران
H-Index Scopus : 16
H-Index scholar : 19
X.Z. Yu
X.Z. Yu
درجه علمی : استاد
پست الکترونیک : yuxiaozhang@hotmail.com
دانشگاه : Guilin University of Technology
H-Index Scopus : 16
H-Index scholar : 19
D. Sivakumar
D. Sivakumar
درجه علمی : استاد
پست الکترونیک : sivakumar.gjesm@gmail.com
دانشگاه : Engineering College, Affiliated to Anna University
H-Index Scopus : 15
H-Index scholar : 18