همکاری با ما /معرفی مجله

بررسی اعتبار سنجی مجلات علمی

نتایج جستجو
کیوان رئیسی
کیوان رئیسی
درجه علمی : استاد
پست الکترونیک : k_raeissi@cc.iut.ac.ir
دانشگاه : دانشگاه صنعتی اصفهان
H-Index Scopus : 27
H-Index scholar : 29
T. Yigitcanlar
T. Yigitcanlar
درجه علمی : استاد
پست الکترونیک : tan.yigitcanlar@qut.edu.au
دانشگاه : Queensland University of Technology
H-Index Scopus : 26
H-Index scholar : 41
دکتر مرتضی شمعانیان
دکتر مرتضی شمعانیان
درجه علمی : استاد
پست الکترونیک : shamanian@cc.iut.ac.ir
دانشگاه : دانشگاه صنعتی اصفهان
H-Index Scopus : 25
H-Index scholar : 29
K.E. Noll
K.E. Noll
درجه علمی : استاد
پست الکترونیک : noll@iit.edu
دانشگاه : Armour College of Engineering, 10 West 33rd Street, Perlstein Hall
H-Index Scopus : 25
H-Index scholar : 30
پرویز کاملی
پرویز کاملی
درجه علمی : استاد
پست الکترونیک : kameli@cc.iut.ac.ir
دانشگاه : دانشگاه صنعتی اصفهان
H-Index Scopus : 24
H-Index scholar : 26
محمد رضا اکبر زاده توتونچی
محمد رضا اکبر زاده توتونچی
درجه علمی : استاد
پست الکترونیک : akbarzadeh@um.ac.ir
دانشگاه : دانشگاه فردوسی مشهد
H-Index Scopus : 23
H-Index scholar : 28
بهزاد نیرومند
بهزاد نیرومند
درجه علمی : استاد
پست الکترونیک : behzn@cc.iut.ac.ir
دانشگاه : دانشگاه صنعتی اصفهان
H-Index Scopus : 23
H-Index scholar : 24
سیدعبدالکریم سجادی
سیدعبدالکریم سجادی
درجه علمی : استاد
پست الکترونیک : sajjadi@um. Ac.ir
دانشگاه : دانشگاه فردوسی مشهد
H-Index Scopus : 21
H-Index scholar : 26
سیدمهدی توکلی افشاری
سیدمهدی توکلی افشاری
درجه علمی : دانشیار
پست الکترونیک : mahdi.tavakoli@ualberta.ca
دانشگاه : دانشگاه Alberta کانادا
H-Index Scopus : 21
H-Index scholar : 27
A.Z. Aris
A.Z. Aris
درجه علمی : استاد
پست الکترونیک : zaharin@upm.edu.my
دانشگاه : Universiti Putra Malaysia
H-Index Scopus : 21
H-Index scholar : 30