همکاری با ما /معرفی مجله

بررسی اعتبار سنجی مجلات علمی

نتایج جستجو
جواد فیض
جواد فیض
درجه علمی : استاد
پست الکترونیک : jfaiz@ut.ac.ir
دانشگاه : دانشگاه تهران
H-Index Scopus : 36
H-Index scholar : 43
D. Wen
D. Wen
درجه علمی : استاد
پست الکترونیک : d.wen@leeds.ac.uk
دانشگاه : University of Leeds
H-Index Scopus : 35
H-Index scholar : 40
M. Guida
M. Guida
درجه علمی : استاد
پست الکترونیک : miguida@unisa.it
دانشگاه : University of Salerno and National Institute for Nuclear Physics
H-Index Scopus : 35
H-Index scholar : -
ابراهیم بابایی
ابراهیم بابایی
درجه علمی : استاد
پست الکترونیک : e-babaei@tabrizu.ac.ir
دانشگاه : دانشگاه تبریز
H-Index Scopus : 33
H-Index scholar : 37
حمید سلطانیان‌زاده
حمید سلطانیان‌زاده
درجه علمی : استاد
پست الکترونیک : hszadeh@ut.ac.ir
دانشگاه : دانشگاه تهران
H-Index Scopus : 33
H-Index scholar : 43
گئورگ قره‌پتیان
گئورگ قره‌پتیان
درجه علمی : استاد
پست الکترونیک : grptian@aut.ac.ir
دانشگاه : دانشگاه صنعتی امیرکبیر
H-Index Scopus : 33
H-Index scholar : 40
محمد قنبری
محمد قنبری
درجه علمی : استاد
پست الکترونیک : ghan@ut.ac.ir
دانشگاه : دانشگاه تهران
H-Index Scopus : 30
H-Index scholar : 47
حمیدرضا زارعی‌پور
حمیدرضا زارعی‌پور
درجه علمی : استاد
پست الکترونیک : h.zareipour@ucalgary.ca
دانشگاه : دانشگاه Calgary کانادا
H-Index Scopus : 29
H-Index scholar : 34
محمدعلی گلعذار
محمدعلی گلعذار
درجه علمی : استاد
پست الکترونیک : golozar@cc.iut.ac.ir
دانشگاه : دانشگاه صنعتی اصفهان
H-Index Scopus : 28
H-Index scholar : -`
کیوان رئیسی
کیوان رئیسی
درجه علمی : استاد
پست الکترونیک : k_raeissi@cc.iut.ac.ir
دانشگاه : دانشگاه صنعتی اصفهان
H-Index Scopus : 27
H-Index scholar : 29